جعبه‌آزادی را در یک کارساز ابری دبیان امتحان کنید

مستندات

SSH into your Debian (10.0 - Buster or above) cloud instance and run the following commands.

admin@FreedomBox:~
$ sudo apt-get update
$ sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install freedombox
      

جعبه‌آزادی روی همه ارائه‌دهندگان خدمات ابری که دبیان را عرضه می‌کنند کار می‌کند